perkaršti

perkaršti
3 pérkaršti intr. 1. persenti: Párkaršo senis ir nebžino, ką bekalbąs Brs. Tas žmogus jau perkaršęs Nj. Perkaršęs liūtas drybsojo, paskutinę dvasią gaudydamas S.Dauk. Upės ir upeliai perkaršusiais medžiais buvo užvirtę S.Dauk. Naktimis ji vis taip girgždauja, lyg perkaršęs medis P.Cvir. Dar niekad nebuvau girdėjęs, kad tokios perkaršusios senės dainuotų . Jūraitis dar neperkaršęs I.Simon. Tai, beje, jau perkaršę medžiai I.Simon. | prk.: Toks perkaršęs paprotys mūsų žemėje visai nepritinkąs TP1881,48. 2. nusilpti: Ans pérkaršęs iš pasninko J. Ir tu párkaršęs parvažiavai Plt. 3. pernokti: Miežių varpos pérkaršusios J. \ karšti; apkaršti; įkaršti; iškaršti; nukaršti; pakaršti; perkaršti; prikaršti; sukaršti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • perkaršti — pérkaršti 1 vksm. Prastai̇̃ vi̇̀lnas sùkaršė, rei̇̃kia pérkaršti …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • perkaršti — pérkaršti 2 vksm. Pérkaršęs žmogùs …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • perkaršti — 1 perkaršti tr. 1. dar kartą iškaršti: Vežk vilnas perkaršti, o tai beveik tokios, kaip ir buvo Gg. 2. šnek. permušti, perdaužti: Sakiau, kad tose nibrėse kam nors galvą parkarš Krš. karšti; apkaršti; atkaršti; įkaršti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apkaršti — 1 apkar̃šti, ia, àpkaršė tr. 1. pavirš sukaršti: Tai àpkaršėt àpkaršėt – ir gatava Kp. 2. aplenkti karšiant: Jūs mūsų neapkar̃šite Kp. 3. šnek. apmušti, apkulti: Kad apkaršiù, tai net staugsi Km. Apkar̃šk gerai, tai žinos kitą kartą… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apkaršti — 3 apkaršti intr. Š apsenti: Aš apkaršau jau, t. y. apsenau J. Mūsų senelis jau apkaršęs rš. Apkaršusi senystė R17, N. karšti; apkaršti; įkaršti; iškaršti; nukaršti; pakaršti; perkaršti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atkaršti — 1 atkar̃šti, ia, àtkaršė ( o) 1. tr. Š šnek. išperti, apkulti, apmušti: Àtkaršiau jį, tai, regi, kap klauso Tvr. Atkaršiau atkaršiau, tai dar tyli, neverkia Prl. Kad mušė, tai mušė – atkaršė ir šonus Pns. Tėvas jį dar mažiuką atkar̃šdavo Dsm.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • iškaršti — 1 iškar̃šti, ia, ìškaršė tr. 1. iškedenti, iššukuoti vilnas karštuvais, paruošti vilnas verpti: Tokios suveltos vilnos, kaipgi ir iškar̃šti Kp. Jau kūma ìškaršei vilnas, tai dabar man padėk Gg. | refl. tr.: Išsikar̃šę vilnas, tuoj eisime namo Š …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • iškaršti — 3 iškaršti 1. intr., tr. pasenti, nubaigti amžių: Tėvai meilingai iškaršo S.Dauk. Iškaršau jau aš savo amžį, t. y. gyvenau iki senatvės, pasenau J. Bebrūzdamas paseno, vylės vienok dailiai iškaršiąs M.Valanč. Žmogus iškaršta, alba pasensta MT133 …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • karšti — 1 kar̃šti, ia ( a), ė ( o), karšti 1. tr. Lex107, N, K, Š, Ll, Dkš, Grk karštuvais kedenti, šukuoti vilnas prieš verpiant: Karšiu vilnas SD35,65,408, R219, MŽ292. Marti vilnas kar̃šia su karštuvais J. Moterys karša vilnas Dkk. Jie išėjo vilnų… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • karšti — 3 karšti, ta ( a, ia), o ( ė) intr., kar̃šti 1. baigti amžių, gyventi senatvės dienas; būti karšinamam: Šis senelis karšta prie dukteries Sr. Varge augau, sielvartuose karšaũ Sch112(B). Jis buvo laimingas: sveikas augo, turtingas karšo Žem. Jis… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”